σίκιννις

ή σίκινις, -ίνιδος, ἡ, και, κατά τα Ανέκδοτα Βεκκήρου, σίκκινα, και κατά το λεξ. Σούδα σίκκινον, τὸ, Α
είδος όρχησης στο σατυρικό δράμα, κατά την οποία οι Σάτυροι χόρευαν με γοργό ρυθμό, με τη συνοδεία λύρας ή αυλού και κάνοντας πολύ κρότο.
[ΕΤΥΜΟΛ. Κατά τους Αρχαίους, η λ. σίκιννις έχει σχηματιστεί είτε από το όνομα τού επινοητή τού χορού Σίκιννος είτε από το όνομα μιας νύμφης τής Κυβέλης. Κατά τις νεώτερες απόψεις, όμως, πρόκειται πιθ. για θρακοφρυγικό τ. που ανάγεται σε ΙΕ ρίζα *kāk- «πηδώ, στριφογυρίζω, αναβλύζω» (πρβλ. κηκίς, κηκίω)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • σίκιννις — fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σίκιννιν — σίκιννις fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • SICINNIS — Graece Σίκιννις, tertium erat Saltationis in Poesi adhiberi solitae genus, et, sicut Ἐμμέλια saltatio Tragica, Κόρδαξ Comica, sie ipsa Satyrica fuit. Hesych. Σίκιννις ὄρχησίς τις ςτρατιωτικὴ Σατύρων σύντονος ἀπὸ τȏυ σείεςθαι καὶ κινεῖςθαι. Erat… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Ателланы — (Atellana, Atellanae fabulae) ателланские россказни назывались по месту первоначального изобретения или введения в употребление в г. Ателла (теперь Аверса в Кампанье) драматические сцены, обыкновенно сатирического содержания, разыгрываемые в… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Сатирическая драма — (δράμα σατυρικόν, σάτυροι) или иначе игривая трагедия (παιζουσα τραγωδια, Dion. de elocut. 169) y древних греков особый вид драматической поэзии, существовавший наряду с трагедией и комедией. Из С. драмы, по свидетельству Аристотеля, развилась… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Satyre de Mazara del Vallo — Le Satyre dansant au musée de Mazara del Vallo Le satyre de Mazara del Vallo est une statue grecque en bronze, découverte en mer en 1997 1998, et représentant un satyre dansant. Sommaire …   Wikipédia en Français

  • Satyre de mazara del vallo — Le Satyre dansant au musée de Mazara del Vallo Le satyre de Mazara del Vallo est une statue grecque en bronze, découverte en mer en 1997 1998, et représentant un satyre dansant. Sommaire …   Wikipédia en Français

  • САТИРОВА ДРАМА —    • Σατυρικòν δρα̃μα,          fabula satyrica. Сатирические драмы или игры составляют третий род аттической драмы; они существовали рядом с трагедией и комедией и со времен Эсхила встречаются в соединении с 3 трагедиями, образуя как будто… …   Реальный словарь классических древностей

  • ХОР —    • Chorus,          χορός, означает собственно определенное место для танцев (отсюда εύρύχορος как эпитет городов у Гомера) и, по всей вероятности, родственно с χόρτος, hortus. Потом это слово означало:        1. всякое большее или меньшее… …   Реальный словарь классических древностей

  • ЭММЕЛИЯ —    • Έμμέλεια,          называется танец в греческой трагедии. В противоположность к танцу в комедии (κόρδαξ) и сатирической драме (σίκιννις) он был полон достоинства, серьезен и умерен, хотя и не лишен оживления и выразительности. Он состоял, по …   Реальный словарь классических древностей

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.